maandag 27 juni 2011

Bondsraad 23-6-2011 - Internationale Solidariteit

ABVAKABO's Bondsraad van 23 juni had Internationale Zaken op de agenda, maar dat kwam helaas  niet aan de orde door (nogal logisch) een uitgebreide pensioen-discussie. Het thema is verschoven naar een volgende Bondsraad. Zie de stukken: een overzicht internationale zaken en een concept-verslag Internationale Solidariteitsdag van 30-10-2010, een werkdocument dat nog wijzigingen heeft ondergaan bij onder andere de bestuursreacties.
Vanuit de Palestinawerkgroep i.s.m. de afdeling Delft werden twee moties ingebracht; de eerste over het instellen van een Adviescommissie Internationale Zaken om Raad en Bestuur te adviseren en de vereniging beter te betrekken, de tweede over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Teksten in bijlage; ook het bespreken van die moties is dus verschoven.
 
Bert Giskes bemenste (in actieshirt ‘Koop geen Israelische Apartheid’) een infostand met focus op FNV Mondiaal en op de zaak van Gertrude Hambira (GAPWUZ).
 
De MVO-motie paste goed bij de wereldwijde QPS-actiedag 23 juni, een actiedag voor de publieke dienstverlening.
 
Over de in de Bondsraad van 29 maart gevraagde aandacht voor gevangenen als Bassem Tamimi en voor bedreigd stakingsrecht in Egypte horen we nog.
 
Goed te herinneren dat zowel op de solidariteitsdag van 30 maart als in het zgn. Athens Manifesto wordt gepleit voor meer en betere samenwerking als vakbeweging met ‘allies in civil society’. Op dat punt kunnen we wellicht leren van andere vakbondsculturen t/m de Arabische met Tahrirpleinen aan toe.

============================

ABVAKABO FNV – Bondsraad 23-6-2011 – Motie Adviescommissie Internationale Zaken
De Bondsraad van ABVAKABO FNV bijeen op 23 juni 2011 in Utrecht
overwegende dat
-       voor de vakbond – zeker in deze tijd - internationaal beleid van groot belang is
-       bespreking van dergelijk beleid een duidelijke plaats moet krijgen in de bondsstructuur
stelt vast dat
-       internationaal beleid op dit moment niet die aandacht krijgt die het verdient
-       inbreng in internationaal beleid op internationale conferenties niet in de vereniging wordt voorbereid
besluit conform haar recht commissies en werkgroepen in te stellen (art. 23 g+a)
-       een Adviescommissie Internationale Zaken (IZAC) in te stellen die Bondsraad en Bondsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert

-       deze adviescommissie te laten bestaan uit leden van de Bondsraad (maximaal 9) en die leden op een volgende Bondsraad uit haar midden te kiezen

draagt het Bondsbestuur op
-       deze adviescommissie te faciliteren en op regelmatige basis bijeen te laten komen met de portefeuillehouder Internationale Zaken uit het Bondsbestuur
-       voorafgaand aan besluitvorming over internationale zaken advies in te winnen bij deze commissie
En gaat over tot de orde van de dag. 

Versie 22-6-2011


============================

ABVAKABO FNV – Bondsraad 23-6-2011 – Motie Internationale Solidariteit, MVO
De Bondsraad van ABVAKABO FNV bijeen op 23 juni 2011 in Utrecht
Gelet op
-       Het verslag van de Internationale Solidariteitsdag van 30 oktober 2010 met het daarin door het bondsbestuur nogmaals herbevestigde bondsbeleidspunt inzake ‘tegengaan van investeren in bedrijven die profiteren van de Israelische bezettingspolitiek’ (MVO)
-       De aangehouden MVO-motie van 24-11-2009 plus vervolgcorrespondentie van maart/april 2010 (1) over  ‘bezettingsvrij beleggingsbeleid van pensioenfondsen’ (focus op ABP en PFZW met o.a. de Veolia-casus)
-       De IVV-resolutie uit juni 2010 waarin 2011 benoemd wordt als ‘year of action for Peace between Israel and Palestine’ (2) en het feit dat het nu halverwege 2011 is
Inmiddels ook opmerkend dat
-       bij aanbestedingen in het Openbaar Vervoer bedrijven meedingen die profiteren van de bezetting, zoals in de regio Nijmegen en Arnhem Veolia via haar dochter Hermes (3)
-       elders dergelijke bedrijven - Veolia en ook Egged (4) - reeds OV-concessies hebben verworven
Verzoekt het bondsbestuur
-       nu snel richting bondsraad te reageren op voornoemde MVO-correspondentie
Spreekt uit
-       dat de bond uiteraard primair als bondsstreven heeft om privatiseringen in het OV tegen te gaan conform de wereldwijde QPS-campagne (Quality Public Services conference October 2010, Athens Manifesto) 
-       daar bovenop alles in het werk moet stellen om OV-concessies zeker niet terecht te laten komen bij bedrijven die profiteren van de bezetting
-       en te (laten) onderzoeken of verleende concessies aan dergelijke bedrijven kunnen worden ontbonden

Verzoekt het bondsbestuur tevens voornoemde MVO-punten in internationaal verband aan te kaarten dan wel te steunen en gaat over tot de orde van de dag.

(1) 
Brief 20-4-2010 aan Bondsbestuur ABVAKABO FNV over MVO en beleggingsbeleid pensioenfondsen
       (Niet investeren in “de bezetting” door Israel – motie 2 van 24-11-2009)


(3)  Actie in stadsregio Arnhem Nijmegen: Geen OV-concessie naar bezettings-medeplichtigen

       Egged Israel Transport Cooperative Society
       http://www.whoprofits.org/Company%20Info.php?id=504

                                                  Versie 22-6-2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.