zaterdag 12 april 2014

Handig voor MVO-bewuste vakbondsleden: de OESO-richtlijnen


De OESO-richtlijnen verplicht
De richtlijnen in 't kort
De OESO-richtlijnen zijn de enige door overheden onderschreven MVO kaders voor internationaal ondernemen. Zij geven de breedte aan van MVO en zijn het enige kader dat een geschillenbeslechtingsysteem bevat. In Nederland is naleving van de OESO-richtlijnen een voorwaarde voor de verkrijging van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.
De OESO-richtlijnen omvatten de volgende thema’s die van belang zijn voor uw onderneming. Uw onderneming behoort:
Uitgangspunten en ketenbeheer
- bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang van het gastland; lokale wet- en regelgeving na te leven; de toeleveringsketen en de MVO risico’s daarbinnen in kaart te brengen; de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen; gedragsregels toe te passen op gebied van MVO; u te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.
Informatieverstrekking
- regelmatig betrouwbare en relevante informatie over uw bedrijfsactiviteiten openbaar te maken; inclusief sociale- en milieuprestaties, gedragscodes en relaties met stakeholders.
Mensenrechten
- de mensenrechten van degenen die gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten ondervinden te respecteren; de risico’s hierbij in kaart te brengen en gepaste maatregelen te nemen om inbreuk op mensenrechten te voorkomen of te herstellen.
Arbeid
- het recht van werknemers te respecteren om zich te laten vertegenwoordigen, niet te discrimineren tussen werknemers, een leefbaar loon te betalen en bij te dragen tot de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid of dwangarbeid.
Milieu
- rekening te houden met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen; een geschikt milieu beheersysteem in te voeren en in stand te houden en uw werknemers adequaat onderwijs en training te geven over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.
Corruptiebestrijding
- direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aan te bieden, toe te zeggen, te geven of te eisen teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.
Consumentenbelangen
- te waarborgen dat de goederen en diensten die uw bedrijf levert, voldoen aan alle overeengekomen of voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten.
Wetenschap en technologie
- waar mogelijk in de bedrijfsvoering praktijken te hanteren die de overdracht en snelle verspreiding van technologie en know-how mogelijk maken, rekening houdend met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
Mededinging
- zich te onthouden van het aangaan of uitvoeren van bepaalde concurrentiebeperkende afspraken.
Belastingen
- bij te dragen aan de overheidsfinanciën van het gastland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.