dinsdag 15 maart 2016

Stagnatie met Palestina in nieuwe FNV, een update

De FNV-Palestinawerkgroep ontstond uit een ledeninitiatief, bijna dertig jaar geleden, kort voor de eerste intifada in het tijdperk waarin de hele FNV de Cosatu (en het ANC en SWAPO) steunde in de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. Apartheid is er nog volgens ook Cosatu (1) en anti-apartheidsactivisten uit Zuid-Afrika: Desmond Tutu noemt de situatie in Palestina/Israel ernstiger!

 
De werkgroep - een kern van zo'n vijftien leden en een tienvoudige aanhang – is de laatste tien jaar voornamelijk actief in AbvaKabo. Met "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" als uitgangspunt, oftewel de 'D' van de BDS-campagne - Boycot, Divestment, Sancties – dat wil zeggen: geen steun aan de Israëlische bezettingspolitiek.

Mede door de Palestinawerkgroep zijn de laatste jaren successen geboekt. De olijfboomcampagne is daarvan een voorbeeld, het behoud van de bomen betekent namelijk land en dus inkomen, pensioen en arbeidsomstandigheden. (2) Een tweede voorbeeld komt uit de deelname, november 2012, van een AbvaKabo-delegatie aan een wereldcongres van de internationale vakbondsfederatie van de 'publieke sector' dat BDS acties tot officieel beleid promoveerde.
Een logisch besluit, want natuurlijk is een vakbeweging tegen investeringen in de schending van mensenrechten! Dit is ook een voorbeeld van samenwerking op internationaal gebied, want het komt door het harde werken van solidariteitsgroepen van onderop van Zuid Afrika tot Noorwegen dat de PSI tot het desinvesteren-besluit kwam, met AbvaKabo-FNV.
Uitwerking was in een AbvaKabo-Conferentie "Vrede Palestina/Israel", september 2013, en in 2014 bezocht een tienkoppige FNV-delegatie o.l.v. Ton Heerts Palestina om afspraken te maken. (4)
Trouwens, ook in 2014 kwam te Berlijn de International Trade Union Confederation (ITUC), 176 miljoen leden in 328 organisaties, opnieuw tot veroordeling van de Israëlische bezetting van Palestina. (3)
En toen, helaas, stagneerden onze activiteiten bij het intreden van AbvaKabo-FNV in de FNV. Niet lang meer, hopelijk!

Wereldcongres PSI 2012

De resoluties in het wereldcongres en die van AbvaKabo over 'divestment' liegen er niet om. (5) Met name 'resolutie 49' legt een prima basis voor voortgaande acties, Samengevat: (6)
  * steun aan de oproep voor "Palestinian statehood" van de Palestijnse vakbondsfederatie PGFTU en daarvoor lobbyen bij de nationale regeringen,
  * oproep aan regeringen en internationale gemeenschap een duurzame vrede in Israël en Palestina te bevorderen,
  * meer druk op Israel om de bezetting te beëindigen en de Muur en nederzettingen te verwijderen - opzetten van desinvesteringscampagnes gericht op bedrijven die de bezetting en nederzettingen mede mogelijk maken - afdwingen en toepassen van het internationaal recht dat de export van producten uit de nederzettingen verbiedt,
  * oproep aan lidstaten van de Europese Unie om de wetgeving toe te passen over de herkomstaanduiding van producten,
  * betrekken van werknemers in de campagne tegen de deelname van bedrijven aan activiteiten die aan de illegale nederzettingen verbonden zijn,
  * druk op de in Israel gevestigde bedrijven en de Israelische regering om de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie over "decent work for all' na te volgen.
  AbvaKabo conferentie
AbvaKabo conferentie 2013

De conferentie van AbvaKabo "Vrede Palestina/Israël" besloot tot zes aanbevelingen: (7)
1. ontmoedig bedrijven om handel te drijven met en te investeren in de nederzettingen of bezetting en deel te nemen aan de bouw van de Muur,
2. doe geen zaken met bedrijven die de bij 1. genoemde praktijken voortzetten,
3. idem voor investeringen door pensioenfondsen,
4. informeer de leden van de aanwezige organisaties, en burgers in het algemeen, over de bij 1. tot en met 3. beoogde activiteiten - stimuleer tot bewust consumeren - dring aan bij de overheid om nederzettingsproducten te etiketteren en op termijn de invoer ervan te verbieden,
5. dring aan bij de overheid (bijvoorbeeld via ondernemingsraden) tot uitsluiting van producten en bedrijven uit de nederzettingen en openbare aanbestedingen aldaar,
6. dring aan bij de overheid nederzettingen uit te sluiten van bilaterale overeenkomsten en samenwerkingsvormen - organisaties te schrappen uit de systemen voor belastingvermindering, wanneer zij nederzettingen financieren - financiële transacties en aanverwante activiteiten te verhinderen die steun geven aan nederzettingen.

Deze AbvaKabo conferentie van 2013 richtte zich met vier aanbevelingen ook tot aan de FNV:
1. steun de resolutie over desinvestering, waartoe het genoemde wereldcongres besloot,
2. breng deze resolutie in op het congres van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen van mei 2014,
3. zorg voor een sterke band tussen de werkgroep Internationale Solidariteit van het ledenparlement en de Palestinawerkgroep van Abvakabo;
4. versterk de banden met de Palestijnse vakbeweging.

FNV-delegatie in Israël en Palestina 2014

Uit het bezoek van de FNV delegatie, 2014, onder leiding van Ton Heerts en Corrie van Brenk kwam een aantal beleidsaanbevelingen:
1. actualiseren FNV beleid, specifieke aandacht voor ondersteuning van 'Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' in relatie tot de Israëlische bezetting, de nederzettingen en de Muur in Palestijns gebied - ook als dit terugtrekking van investeringen of verbreking van economische relaties betekent,
2. bestendigen relatie met de PGFTU - waar mogelijk, bij voorkeur samen met de ITUC, steun aan een verdere ontwikkeling van deze Palestijnse vakcentrale - de opbouw van sociale zekerheid kan hierbij aangrijpingspunten geven,
3. betrekken van leden in de watersector bij de vorming van een samenwerkingsrelatie met hun collega’s bij de watervoorziening in Jerusalem,
4. uitwerken van de plannen van de AbvaKabo Palestinawerkgroep tot contacten met onafhankelijke Palestijnse sectorvakbonden - idem in FNV sectoren als de zorg,
5. betrekken van pensioenbestuurders (AbvaKabo) om te onderzoeken hoe pensioenfondsen kunnen bijdragen aan investeringen in de Palestijnse economie,
6. voortzetting dialoog met de Histadrut en de aangesloten ambtenarenbond over hun opstelling in het Israëlische beleid over nederzettingen en bezetting.

Tot slot van dit overzicht van positieve ontwikkelingen is de moeite waard de Uni Global Union, 3 februari 2015. Deze internationale vakbondsfederatie voor 'skills and services heeft wereldwijd 20 miljoen leden in 900 bonden en zet zich in voor rechten van Palestijnen, bijvoorbeeld door bedrijven te boycotten die de bezetting steunen.(8)

DUS NU WEL DOORZETTEN
Met in het achterhoofd deze consistente lijn van solidariteit op nationaal en internationaal niveau is het nu aan de nieuwe FNV om die lijn door te zetten. Dat kan goed met de nieuwe middelen die we hebben. Bijvoorbeeld via Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) waar we met invloed door ons werknemerskapitaal in de pensioenfondsen 'decent work' en 'decent life' op de agenda laten zetten en dus niet meer willen investeren in bezettingspolitiek.
Maar vooral ook met activerend vakbondswerk. Via vakbondsgroepen en OR aandacht voor etikettering in de sector handel. Refererend aan het ontmoedigingsbeleid van de regering bij overheidsinstellingen een aantal bedrijven als G4S of HP op een besmette lijst laten zetten. Er zijn veel mogelijkheden om je als lid of kaderlid samen met de werkgroep Palestina binnen de FNV in te zetten voor je Palestijnse collega's. En dat dan graag met instemming van het FNV bestuur en het Ledenparlement. Want de hamvraag is immers dat de nieuwe FNV de internationale solidariteit niet gaat beperken tot wat gezamenlijke projecten van werkorganisaties maar dat de FNV echt een beweging moet worden waarin we met werknemers in andere landen en maatschappelijke organisaties samen de strijd aangaan voor een samenleving waar fatsoenlijk werk en fatsoenlijk vakbondswerk mogelijk zijn! Daar komt wel wat Soemoed (volharding) bij kijken!

Referenties

Zie:
(2) https://planteenolijfboom.nl/home en http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-245_9-3-2014.html
(8) http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2015/02/uni-global-union-neemt-palestina-motie.html en http://www.palestinecampaign.org/uni-global-union-pro-palestinian-rights-motion

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.